โรคกรดไหลย้อน(Gastroesophageal reflux disease, GERD) (ตอนจบ)