การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวที่เผชิญหน้ากับความตาย (Working with the family of the terminal illness and the dying)