• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อยากสุขภาพดีต้องมี 3อ. สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตร

สุขภาพดี เป็นส่ิงท่ีทุกคนปรารถนาท่ีจะมี แต่ทำไมบางคนมี บางคนไม่มี เป็นคำถามที่เราต้องมาช่วยกันหาคำตอบ

การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์เก่ียวข้องกับปัจจัยต่างๆ หลายอย่าง เช่น ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ปัจจัยที่สำคัญมากต่อการมีสุขภาพดีหรือไม่ดีของเราแต่ละคนในทุก เพศและทุกวัย คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือดาเนินชีวิตใน 3 เรื่อง คือ อาหาร ออกกาลังกาย และอารมณ์ หรือเรียกย่อๆ ว่า "3 อ."

อาหาร เป็นส่ิงสาคัญในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ช่วยให้ร่างกาย เจริญ เติบโตแข็งแรงให้พลังงานความอบอุ่นต่อร่างกายและช่วยควบคุม การทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้เป็นปกติดังน้ัน จึงควรเลือกกิน อาหารที่สะอาด ปลอดภัย ถูกหลักโภชนาการ ครบ 5 หมู่ สัดส่วนที่เหมาะสม ปริมาณเพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และลดอาหารที่มัน หวาน และเค็ม ด้วย


หนังสือเสียง

Download