• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ผ่าตัดฟรีสำหรับเด็ก ที่เป็นโรคหัวใจ

ประเทศไทยกับประเทศเกาหลีมีความสัมพันธ์อันดีมาช้านาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เมื่อครั้งเกิดสงครามเกาหลี และประเทศไทยได้ช่วยส่งกำลังทหารมาร่วมรบ ซึ่งประชาชนเกาหลียังระลึกอยู่เสมอ
       ขณะนี้ สมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก ซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ในประเทศเกาหลีได้ร่วมกันรณรงค์
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อาจจะเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคหัวใจ การรณรงค์ดังกล่าวทำโดยการขายหมากฝรั่ง
อันละ 3-7 บาท ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1986 เป็นต้นมา ยอดบริจาคที่ได้รับ คิดเป็นจำนวนเงินเกินกว่า 60 ล้านบาท
และรายได้ดังกล่าวสามารถช่วยเหลือเด็กที่เป็นโครหัวใจได้ถึง 900 คน
       ในปัจจุบัน มูลนิธิขนส่งความรักได้เข้ามาตั้งสาขาประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กไทย
ที่เป็นโรคหัวใจเช่นเดียวกับการช่วยเหลือเด็กชาวเกาหลี มูลนิธิจะสนับสนุนโอกาสให้เด็กที่เป็นสมาชิก
เข้ารับการรักษาที่ประเทศเกาหลีเพื่อให้มีชีวิตใหม่และมีสุขภาพดี
       กรุณาติดต่อมูลนิธิของเราไ;ด้ตลอดเวลา ทางมูลนิธิยินดีจะสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือบำบัด-
รักษาโรคอย่างเต็มที่เพื่อช่วยชีวิตเด็กเหล่านั้นแม้เพียง 1 คน ก็ตาม

ข้อตกลงสำหรับผู้ที่จะเป็นสมาชิกมูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย มีดังต่อไปนี้
1. เป็นเด็กสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 0 -15 ปี
2. รายได้ของครอบครัว : ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
3. ผู้ป่วยต้องเข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ประเทศไทยก่อนที่จะเดินทางไปผ่าตัดที่ประเทศเกาหลี
4. มูลนิธิขนส่งความรักประเทศเกาหลีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสำหรับการผ่าตัดทั้งหมด
5. มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทยจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเครื่องบินที่จะเดินทางไปประเทศเกาหลี
ประธานสาขาประเทศไทย     : อธิการโบสถ์ Lee Kyu Sik
รองประธานสาขาประเทศไทย : Dr.. Kim Se Hyun
ผู้จัดการ                            : Choi Young Mi
เจ้าหน้าที่สำนักงาน              : Kwon Eun Suk
องค์กร  :  มูลนิธิขนส่งความรัก สาขาประเทศไทย
ที่อยู่    :  1-3 ซ.พร้อมมิตร สุขุมวิท 39 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร.    :  02-662-401201- 923-4042,  01-831-3143  01-831-3143