• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เลี้ยงลูกให้ดี...มีวัคซีนทางใจ

เลี้ยงลูกให้ดี...มีวัคซีนทางใจ
วัคซีนทางใจ 3 ประการ ที่ต้องสร้างให้เกิดขึ้นในการเลี้ยงดูของพ่อแม่และการศึกษาจากครูอาจารย์ เป็นไปเพื่อให้เขาเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความพร้อมในการดำเนินชีวิต ได้แก่ ความนับถือตนเอง วุฒิภาวะ และการแสวงหาความสุขในชีวิต
http://bit.ly/1qCL8CZ