• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เรียนแล้วเสียสุขภาพจิต

เรียนแล้วเสียสุขภาพจิต
ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับว่าการศึกษาเล่าเรียนจะต้องมุ่งที่การพัฒนาให้เด็กและเยาวชนมีความเจริญทั้งทางด้านความรู้ความสามารถรวมถึงการมีสุขภาพจิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม เรียกว่าต้องพัฒนาทั้งไอคิว และอีคิว
http://bit.ly/1kh9J1J