• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สังคมสุขภาวะ อุดมการณ์ของมนุษยชาติ

สังคมสุขภาวะ อุดมการณ์ของมนุษยชาติ
หลักปฏิบัติของทุกศาสนาคือ ทาน ศีล ภาวนา ทานหรือการให้ ทำให้เกิดสุขทั้งของผู้รับและผู้ให้ และเป็นการลดความโลภ ศีล หมายถึงการอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติ การอยู่ร่วมกันด้วยความเป็นปกติเป็นความสุข ภาวนา คือการพัฒนาจิตใจให้บริสุทธิ์หรือให้สูงขึ้น (เครดิตภาพ : น้าปลาเค็ม)
http://bit.ly/1hV3b2l