• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สนับสนุนเรา

มูลนิธิหมอชาวบ้าน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ ดำเนินกิจกรรมในการสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน มาเป็นเวลากว่า ๓๐ ปี โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ การอบรม ในเรื่องสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน

ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมและโครงการของมูลนิธิหมอชาวบ้าน
ไม่ว่าท่านจะเป็นบุคคลทั่วไป กลุ่มบุคคล ครอบครัว ผู้ประกอบการธุรกิจ หรือ บริษัท โดยท่านสามารถเลือกสนับสนุนกิจกรรมของเราได้ตามความเหมาะสมตามช่องทางต่อไปนี้