• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

แนะนำหมอชาวบ้าน

 

     พบที่มาของมูลนิธิหมอชาวบ้าน องค์กรสาธารณประโยชน์ มิได้มุ่งหวังกำไรทางการค้า ดำเนินกิจกรรมในการดูแลสร้างเสริมสุขภาพแก่ประชาชน มาเป็นกว่า ๓๐ ปี โดยผลิตสื่อเพื่อสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพสังคม และสุขภาพทางปัญญา เพื่อให้ทุกคนสามารถนำไปปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างยั่งยืน