• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน‏

 

 

วัณโรคดื้อยาหลายขนาน กำลังเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทย

แนะวิธีปฏิบัติตนเมื่อทราบว่าเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 

ข่าวดีกระทรวงสาธารณสุขเห็นความสำคัญของวัณโรคดื้อยา

โดยการให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

  • 2,000 บาท สำหรับวัณโรคที่ไม่ดื้อยา
  • 200,000 บาท สำหรับวัณโรคดื้อยาหลายขนาน
  • 1,000,000 บาท สำหรับวัณโรคดื้อยาเกือบทุกขนาน