• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินอยู่อย่างสง่า

กินอยู่อย่างสง่า
ทำอย่างไรไม่ให้ร่างกายเปราะบาง และทำอย่างไรให้จิตใจแจ่มใส อารมณ์ปลอดโปร่ง
 
โดย
อาจารย์สง่า ดามาพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน 
เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”
 
 
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
 
ตอนที่ 1
 
 
 
ตอนที่ 2