• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ควันธูป

ควันธูป มีก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพ