• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลอารมณ์เครียดอย่างไรให้ฉลาด

โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร
ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครธน
ผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด”
 
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
ตอนที่ 1
 

 
ตอนที่ 2