• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

โภชนาการกับวัยทอง

วัยทองกินอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วมีสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย 
 
วิทยากรโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ 
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ
และนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “กินอยู่อย่างสง่า”
 
วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
 
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
 
ตอนที่ 1
 

 
ตอนที่ 2