• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลและเยียวยาตนเองด้วยสมาธิบำบัดแบบ SKT

รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี
อาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออก
ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกายและให้จิตใจมีความสัมพันธ์กัน
จึงเป็นที่มาของการป้องกันการเกิดโรคหลาย ๆ ชนิด 
 
วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. 
ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย
โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์
มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.
 
ตอนที่ 1
 
ตอนที่ 2