• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สุขภาพดี ด้วยวิธีง่ายๆ กล้วยๆ - Banana Solution

โดย อาจารย์ ธณิช สุนทรธนกิจ (กล้วยเอก) อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิพัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
 
จัดโดย โครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์ มูลนิธิหมอชาวบ้าน
โดยการสนับสนุนของ สสส.