• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ชีวิตสุขสมบูรณ์ทั้งกายและใจ ด้วย 3 ส. ที่เชื่อมโยง เป็นฐานชีวิตของคนเรา

โดยการนำของวิทยากรผู้ร่วมก่อตั้งทีม Banana Solution ที่กำลังดังในขณะนี้ทั้งกระแสออนไลน์และออฟไลน์ อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
 
จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)