• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดนตรีมีผลต่อการพัฒนาสมองร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ได้อย่างไร

โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น 2 เท่า
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
 
จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)