• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การดูแลสุขภาพด้วยทางสายกลาง

โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)