• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

เคล็ดลับสมการชีวิต จิต สมอง กาย

โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศาสตร์

วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)