• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

จีบบ่อยๆ ชีวิตดีงาม ทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพ

โดย อาจารย์ธนิช  สุนทรธนกูล ผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้านและ สสส.  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)