• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

3 อ. อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ์

โดย 
1. อาจารย์ศัลยา คงสมบูรณ์เวช 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการบำบัดโรค ผู้เขียนหนังสือขายดี 
"บำบัดเบาหวานด้วยอาหาร"
 
2. รศ.ดร.รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
ผู้เชี่ยวชาญออกแบบการออกกำลังกายตามสรีรวิทยาและ
แต่ละโรคของแต่ละคน เช่น เบาหวาน ความดัน ไต หัวใจ เป็นต้น
 
3. นพ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร
แพทย์แผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญการแพทย์องค์รวม 
จิต สมอง กาย และผู้เขียนหนังสือโด่งดัง "เครียดอย่างฉลาด"
 
 
วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม.
 
จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้านและ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)