• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

มิติใหม่แห่งการเรียนรู้นำสู่สุขภาวะ

โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานมูลนิธิหมอชาวบ้านและบรรณาธิการบริหารนิตยสารหมอชาวบ้าน วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)