• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

สร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะโรค NCDs ด้วยสมาธิบำบัด แบบ SKT (19สค60)

โดย รศ. ดร สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรี วิทยากรผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)