• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

พิษภัยในอาหาร ทุกวันนี้เรารู้อะไรบ้าง

โดย รศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในอาหารและโภชนาการ ที่ปรึกษาสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 
จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน