• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

อันตราย ไขมันทรานส์ และน้ำดื่ม จะรู้ได้อย่างไร

โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิสิฐ จะวะสิต ผู้เชี่ยวชาญด้านไขมันและเครื่องดื่ม สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดยโครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน