• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปรับกาย-จิต สลายโรค : ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกพบการแพทย์ตะวันตก

ปรับกาย-จิต สลายโรค : ศาสตร์การแพทย์ตะวันออกพบการแพทย์ตะวันตก
โดย นายแพทย์กิตติศักดิ์ เก่งสกุล  ผู้เชี่ยวชาญ ประสาทวิทยา อายุรศาสตร์ และอาจารย์สุรศักดิ์ องอาจถาวร  ผู้บำเพ็ญเพียรวิชาสมาธิลมปราณ นักฟิสิกส์  วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กทม. จัดโดย โครงการจัดอบรมสุขภาวะเพื่อประชาชน มูลนิธิหมอชาวบ้าน