• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไม่กลัวล้ม : เลิกล้ม ด้วยกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด

ไม่กลัวล้ม : เลิกล้ม ด้วยกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด
โดย ผศ.ดร.กภ.ภครตี  ชัยวัฒน์
จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน