• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ไม่กลัวล้ม : เลิกล้ม ด้วยการฝึกสมองจากกิจกรรมบำบัด

ไม่กลัวล้ม : เลิกล้ม ด้วยการฝึกสมองจากกิจกรรมบำบัด
โดย ผศ.ดร.กภ.ภครตี  ชัยวัฒน์ และ ผศ.ดร.กบ.ศุภลักษณ์  เข็มทอง
จัดโดยมูลนิธิหมอชาวบ้าน