• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยิ่งทำ ยิ่งได้ ยิ่งรู้เร็ว ยิ่งดี เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

หลักจากเกษียณเราอาจมีอายุได้ถึง 100 ปี เท่ากับว่าต้องอยู่ต่ออีก 40 ปี โดยไม่มีรายได้หรือรายได้ลดน้อยลง จึงต้องมีการวางแผนเตรียมตัว