• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่รับวัคซีน

กลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่รับวัคซีน
ความกังวลขอกลุ่มเสี่ยงที่ไม่มาฉีดวัคซีนป้องกัน covid-19