• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ปัญหา (โรค) หัวใจ ดูแลรักษาอย่างไรดี

โรคที่เกิดกับหัวใจ มีหลายโรค โดยโรคที่พบมาที่สุด คือ โรคหลอดเลือดหัวใจ ซึ่งนำไปสู่ภาวะความเจ็บป่วยอื่นๆของหัวใจตามมา ดังนั้น เราจึงควรดูแลหลอดเลือดหัวใจให้ดี
- ปัญหาและความเจ็บป่วยเกี่ยวกับหัวใจ
- อาการ สาเหตุ และการรักษา ของภาวะหัวใจล้มเหลว 
- อาการ สาเหตุ และการรักษา ของภาวะหัวใจวาย  
- อาการ สาเหตุ และการรักษา ของหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน