• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

หมอชาวบ้านครบ 33 ปี (โครงการผ้าป่าหนังสือ, โครงการสภากาชาด)‏

โครงการผ้าป่าหนังสือ เพื่อถวายแด่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดในชนบท


มูลนิธิหมอชาวบ้านได้จัดทำโครงการ "ผ้าป่าหนังสือ" ขึ้น เพื่อเป็นสะพานบุญจากผู้อ่าน สู่พระภิกษุ สามเณรดังนั้นจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนที่เห็นความสำคัญในการช่วยกันส่งเสริมสุขภาพแด่พระภิกษุสงฆ์ทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพ ผ้าป่า "หนังสือสุขภาพ" เพื่อถวายเป็นความรู้แด่พระภิกษุ สามเณร ตามวัดในชนบทนอกจากได้บุญกุศลและช่วยจรรโลงพุทธศาสนาแล้ว ท่านยังเป็นพุทธศาสนิกชนที่ได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์เป็นแบบอย่างชาวพุทธอีกด้วย

 

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
 

.........................................................................................................................

 

โครงการผู้อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์


        บริจาคเงินเพื่อซื้อหนังสือสุขภาพสำหรับโรงเรียนในชนบทและชุมชนที่ขาดแคลน
เพื่อส่งเสริมประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สนับสนุนองค์ความรู้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ชุมชนที่ขาดแคลนด้วยการเชิญชวนผู้อ่าน หน่วยงาน องค์กรเอกชน ด้วยการเป็นผู้
อุปถัมภ์กิตติมศักดิ์ บริจาคเงินซื้อหนังสือสุขภาพ มอบแก่โรงเรียนในชนบท ชุมชนที่
ขาดแคลน รวมถึงพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย
         หนังสือที่ท่านได้บริจาคเงินสั่งซื้อมานั้นทางสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัย
พิทักษ์ สภากาชาดไทย จะเป็นตัวแทนนำไปมอบให้ตามพื้นที่ต่างๆ ในโอกาสออกหน่วย
ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน
ในด้านสุขภาพ

 

>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม