อาหาร 5 หมู่ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 290 กุมภาพันธ์ 2552
    Q  :  ...
  • วารสารคลินิก 271 กรกฎาคม 2550
    ความหมายของวัยรุ่นตามความหมายขององค์การอนามัยโลก (WHO1986a)1 หมายถึง วัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระร่างกายในลักษณะที่พร้อมจะมีเพศสัมพันธ์ได้ เป็นช่วงที่มีการพัฒนาทางด้านจิตใจจากเด็กไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ มีการเปลี่ยนแปลงจากสภาพที่ต้องพึ่งพาพ่อแม่และผู้ปกครองไปสู่สภาวะที่ต้องรับผิดชอบ และพึ่งพาตนเอง อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 10-19 ปี แบ่งละเอียดเป็นวัยรุ่นช่วงต้น 10/13-14/15 ปี วัยรุ่นช่วงกลาง ...