• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ดัชนีมวลกาย (บีเอ็มไอ)

ถาม : ชวลิต/นครพนม

ผมต้องการทราบว่าตัวเองอยู่ในเกณฑ์อ้วนหรือไม่อ้วนและควรจะมีน้ำหนักตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม สังเกตจากอะไรบ้าง

 

ตอบ : นพ.สมเกียรติ แสงวัฒนาโรจน์

การสังเกตุว่าตัวเอง คนใกล้ชิดอ้วน มีน้ำหนักเกิน หรือน้ำหนักเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมกับร่างกายนั้นมีวิธีดังนี้

๑.การวัดเส้นรอบเอว

ผู้ชาย เส้นรอบเอวไม่เกิน ๓๖ นิ้ว (๙๐ เซนติเมตร) ถ้ามากกว่า ๓๖ นิ้วถือว่าอ้วนลงพุง

ผู้หญิง เส้นรอบเอวไม่เกิน ๓๒ นิ้ว (๘๐ เซนติเมตร) ถ้ามากกว่า ๓๒ นิ้วถือว่าอ้วนลงพุงเช่นกัน

๒.คำนวณค่าดัชนีมวลกาย (Body mass index : BMI)

ดัชนีมวลกาย = น้ำหนักตัว (กิโลกรัม) หาร (ส่วนสูง (เมตร) x ส่วนสูง)

ตัวอย่างเช่น น้ำหนักตัว ๖๐ กิโลกรัม สูง ๑๗๐ เซนติเมตร (๑.๗๐ เมตร)

ดัชนีมวลกาย = ๖๐ หาร (๑.๗๐ x ๑.๗๐ ) ค่า BMI คือ ๒๐.๗๖ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

ถ้าค่า BMI อยู่ระหว่าง ๑๘-๒๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ

กรณีค่า BMI สูงมากกว่า ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางเมตร ถือว่าอ้วนมาก จะต้องลดน้ำหนักทันทีและปรับพฤติกรรมการกิน พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวัน และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

๓.คำนวณน้ำหนักที่ไม่ควรน้อยกว่านี้

มีวิธีง่ายๆ คือ ส่วนสูง(เมตร) คูณ ส่วนสูง คูณ ๑๘ (ค่าดัชนีมวลกายขั้นต่ำ) จะได้น้ำหนักที่ไม่ควรน้อยกว่านี้

ตัวอย่างเช่น สูง ๑๗๕ เซนติเมตร (๑.๗๕ เมตร) นั่นคือ ๑.๗๕ x ๑.๗๕ x ๑๘ = ๕๕.๑๒๕ กิโลกรัม (น้ำหนักไม่ควรน้อยกว่านี้) ถ้าน้อยกว่านี้เข้าข่ายลักษณะค่อนข้างผอม

๔.คำนวณน้ำหนักที่ไม่ควรมากุกว่านี้

มีวิธีการง่ายๆ คือ ส่วนสูง(เมตร) คูณ ส่วนสูง คูณ ๒๕ (ค่าดัชนีมวลกายชั้นสูง) จะได้น้ำหนักที่ไม่ควรมากกว่านี้

ตัวอย่างเช่น สูง สูง ๑๗๕ เซนติเมตร (๑.๗๕ เมตร) นั่นคือ ๑.๗๕ x ๑.๗๕ x ๒๕ = ๗๖.๕๖ กิโลกรัมคือน้ำหนักที่ไม่ควรมากกว่านี้เพราะมากกว่านี้ถือว่าอ้วน

สนใจวิธีไหนสามารถเทียบเคียงได้ตามสะดวก แต่ที่สำคัญคือการกินอาหารแต่พอดี ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละ ๕ ครั้ง อารมณ์แจ่มใส และหลีกเลี่ยงบุหรี่ สุรา ซึ่งเป็นตัวบั่นทอนสุขภาพกาย สุขภาพใจ เชื่อว่าหลักปฏิบัติง่ายๆ นี้ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่จะเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ เพราะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตัวเองเร็วเมื่อไหร่ก็จะได้สุขภาพดีเมื่อนั้น อย่าลืมว่าสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องลงมือทำเอง