• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

กินยาคุมกำเนิด ย้อนศร

กินยาคุมกำเนิดย้อนศร
ถาม : เพชราภรณ์/ขอนแก่น
การกินยาคุมกำเนิดสามารถ กินย้อนศรได้หรือไม่ จะส่งผล  อย่างไร

ตอบ : ภญ.เพ็ญนภา ม่วงศรี
ยาเม็ดคุมกำเนิดโดยทั่วไปจะมี ๒ ชนิดคือ ชนิดแผงละ ๒๘ เม็ดและ ๒๑ เม็ด

แผงละ ๒๘ เม็ดจะมี ๒๑ เม็ด เป็นยาฮอร์โมนที่มีฤทธิ์ในการคุมกำเนิด ส่วนอีก ๗  เม็ดเป็นแป้งหรือ ธาตุเหล็กที่ไม่มีผลในการคุมกำเนิดเพียงแต่ช่วยเตือนความจำและเพิ่มความสะดวกในการกินยา

แผงละ ๒๑ เม็ดแบ่งเป็น ๒ ชนิดคือ ชนิดที่ ๒๑ เม็ดเป็นฮอร์โมน ที่เหมือนกันหมดทุกเม็ด และชนิดที่ ๒๑ เม็ดมีฮอร์โมนที่แตกต่างกัน
ดังนั้น การกินย้อนศรหรือ   สลับเม็ดยาในยาคุมที่เป็นฮอร์โมนเหมือนกันทุกเม็ดก็สามารถใช้แทนกันได้ แต่ถ้ากินย้อนศรในยาคุม  ที่มีฮอร์โมนแตกต่างกันจะทำให้การคุมกำเนิดไม่มีประสิทธิภาพและอาจตั้งครรภ์ได้