• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ออทิสติก

ออทิสติก

ถาม : วิชชุดา/ปทุมธานี
ดิฉันมีลูกอายุ ๒ ขวบ สงสัยว่าจะเป็นออทิสติก ต้องการทราบอาการของเด็กออทิสติกค่ะ

 
ตอบ : พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์
คำว่า ออทิสติก หรือออทิสซึม (autism) มีรากศัพท์มาจากคำว่า auto หรือ self แปลว่า ตัวเอง ทางการแพทย์ถือว่า ออทิซึม เป็นภาวะความผิดปกติทางพัฒนาการอย่างรุนแรง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการในด้านต่างๆ ทั้งด้านภาษา การสื่อสาร การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม และพฤติกรรม โดยจะปรากฏให้เห็นได้ในระยะ ๓ ขวบ ซึ่งเป็นผลมาจากความผิดปกติทางหน้าที่ของระบบประสาทบางส่วน

อาการของเด็กออทิสติก อาการจะต้องเกิดขึ้นก่อนอายุ ๓ ขวบ ประกอบด้วย

๑. มีความบกพร่องในทักษะการสื่อสาร อาจพูดไม่ได้ หรือส่งเสียงไม่เป็นภาษา บางรายพูดได้แต่โต้ตอบสื่อสารได้อย่างมีขีดจำกัด

๒. มีความบกพร่องในการเข้าสังคม โดยไม่สบตา ไม่สนใจคน ไม่เข้ากลุ่มเพื่อน หรือไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นอื่นๆ

๓. มีพฤติกรรมซ้ำๆ เช่น หมุนตัว จับมุมผ้าเช็ดหน้า โบกมือ เป็นต้น

ในทางการศึกษาพิเศษ เด็กออทิสติก จัดเป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษกลุ่มหนึ่ง การช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างหนึ่ง คือ การศึกษาซึ่งหมายรวมถึงตั้งแต่การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม การเตรียมความพร้อม การจัดการศึกษาพิเศษ การเรียนร่วม จนถึงการเตรียมความพร้อมด้านอาชีพ