• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

การอุดฟัน

การอุดฟัน

ผู้ถาม ชัยทิพย์/กรุงเทพฯ
เราจะอุดฟันพร้อมๆกัน หลายๆซี่ในวันเดียวได้ไหม และอุดครั้งหนึ่งจะมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน

ดิฉันมีปัญหาเรื่องฟันจะขอเรียนปรึกษาคุณหมอดังนี้ค่ะ คือ

๑. การที่เราจะอุดฟันพร้อมๆกัน หลายๆซี่ในวันเดียวได้ไหมคะ

๒. อุดครั้งหนึ่งจะมีอายุการใช้งานได้นานแค่ไหน และควรจะไปอุดใหม่เมื่อไร

๓. ค่าใช้จ่ายต่อซี่หนึ่งประมาณเท่าไรคะ

ขอความกรุณาคุณหมอช่วยตอบด้วยนะคะ
 

ผู้ตอบ ทพ.ไพฑูรย์ สุริยะวงศ์ไพศาล

๑. การอุดฟันครั้งละหลายๆซี่ สามารถทำได้ครับ ถ้าเป็นรอยอุดที่เล็กๆ และอยู่ในบริเวณที่เข้าทำได้ค่อนข้างสะดวก หากเป็นรอยอุดใหญ่ๆ ก็ไม่ควรทำ เพราะอาจเกิดความผิดพลาดได้ง่าย ทำให้งานที่ออกมาไม่ดี เนื่องจากงานอุดฟันต้องอาศัยระยะเวลาค่อนข้างนานในรายที่รอยอุดใหญ่และต้องทำด้วยความปราณีต หากหมอต้องทำงานนานเกินไป คือ ต้องทำทีละหลายซี่ ย่อมมีคุณภาพงานที่ลดลง ดังภาษิต ว่า "ช้าๆได้พร้าเล่มงาม"

๒. อายุใช้งานประมาณ ๕-๑๕ ปี ขึ้นอยู่กับขนาดของรอยอุดกับความปราณีตของผู้ทำ ขนาดรอยอุดยิ่งใหญ่อายุการใช้งานยิ่งน้อย

๓. ค่าใช้จ่ายประมาณ ๒๐๐ บาทขึ้นไปต่อด้านเป็นอย่างน้อย แล้วแต่ชนิดวัสดุที่เลือกใช้ ขนาดรอยอุด ความยากง่ายในการอุด สถานที่ที่ไปรับบริการ

หมายเหตุ การอุดฟันในที่นี้ หมายถึง การใช้วัสดุ ๓ ชนิด ต่อไปนี้ คือ  อมัลกรัม คอมโฟสิตเรซิ่น ไอโอโนเมอรีซีเมนต์ ซึ่งทำเสร็จได้ในคราวเดียว