• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้าน

ยาสามัญประจำบ้านขององค์การเภสัชกรรมมีอะไรบ้าง ถ้าจะนำมาขายแทนยาชุดควรทำอย่างไรบ้าง

ผู้ถาม ประกอบ/นครราชสีมา
ผู้ตอบ คุณนภดล ยี่สุ่นศรี

ถาม
ชาวชนบทส่วนใหญ่เมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมักจะไปซื้อยาตามร้านมากินเอง เช่น ยาแก้ไข้ แก้ปวด ทัมใจ บวดหาย บูรา บางคนก็กินยาชุด ปวดท้อง ท้องขึ้น ท้องอืด ท้องเฟ้อ ก็กินยาแอนตาซิล ซึ่งมีขายอยู่ตามร้านขายของชำในหมู่บ้าน ซึ่งบางทีก็เกิดอันตรายจากการใช้ยาได้ และขณะนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขกำลังรณรงค์โดยการให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการใช้ยา ผมเห็นว่าเพื่อการต่อต้านยาชุดและยาซองเด็ก ควรจะได้เผยแพร่ยาตำราหลวงแก่ประชาชน โดยส่งเสริมการจำหน่ายยาตำราหลวงให้มากขึ้นก็จะทำให้ประชาชนเลิกยาชุดไปเอง ดังนั้น เพื่อความเข้าใจในเรื่องนี้ ผมจึงอยากทราบว่ายาสามัญประจำบ้านขององค์การเภสัชกรรมมียาอะไรบ้าง

ตอบ
“ยา” มีทั้งคุณและโทษ ถ้าขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ยาก็อาจได้รับอันตรายจากยาได้ กระทรวงสาธารณสุขเล็งเห็นความจำเป็นที่ประชาชนควรจะมียาซึ่งมีคุณภาพในการรักษา และมีความปลอดภัยในการใช้ สำหรับไว้ใช้ในการรักษาตนเองเมื่อเกิดเจ็บป่วย จึงได้มีประกาศกำหนดให้ยาจำนวน 63 รายการ (ในปัจจุบัน) เป็นยาสามัญประจำบ้าน โดยกำหนดตัวยาสำคัญ ขนาดความแรง ขนาดบรรจุของยาแต่ละรายการไว้ และได้กำหนดสรรพคุณ วิธีใช้ คำเตือน ข้อควรระวังในการใช้ยารายการนั้นๆ ไว้โดยครบถ้วนเพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ยา ปัญหาของคุณขอเรียนชี้แจง ดังนี้

ยาสามัญประจำบ้านตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม เรียกว่า “ยาตำราหลวง” ปัจจุบันมีการผลิตอยู่ 53 รายการ มีรายละเอียดอยู่ในหนังสือ “คู่มือยาตำราหลวง”

ถาม
ถ้าจะนำมาขายแทนยาชุด ควรทำอย่างไร การที่เราจะรณรงค์ต่อต้านยาชุด เราควรมียาที่ดีกว่า ปลอดภัยกว่าไปให้ชาวบ้านได้พึ่งพาจึงจะได้ผล

ตอบ
การจำหน่ายยาสามัญประจำบ้าน ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายยา ผู้ใดจะสั่งซื้อยาสามัญประจำบ้านไปจำหน่ายก็ได้ ผู้ใดจะสั่งซื้อยาตำราหลวงจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือร้านขายยาที่เป็นผู้แทนจำหน่ายยาขององค์การเภสัชกรรมก็ได้ แล้วแต่ความสะดวกในการติดต่อ ในเขตจังหวัดนครราชสีมามีร้านขายยาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายยาขององค์การเภสัชกรรมอยู่แล้ว เช่น ร้านขายยาประวีนเภสัช ถนนอัษฎางค์ บริษัทสุรนารีอิมปอร์ต-เอกซ์ปอร์ต (นครราชสีมา) จำกัด ถนนจักรี ร้านขายยาราชสีมาฟาร์มาซีสถาพรเภสัช ถนนจอมพล

การดูแลรักษาและส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นเรื่องของทุกคนที่จะต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติต่อตนเอง ครอบครัว และเพื่อนบ้านโดยมีรัฐบาลและองค์กรเอกชนร่วมกันสนับสนุน