• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

ฟันเก

ฟันเก

ดิฉันมีฟันยื่นและซ้อนเก ทำให้วิตกกังวลมาก สามารถรักษาหรือผ่าตัดให้เป็นปกติได้หรือไม่

ผู้ถาม นฤมล/นนทบุรี
ผู้ตอบ ทญ.สมรตรี วิถีพร

ถาม
ดิฉันอายุ 20 ปีได้อ่านคอลัมน์สุขภาพของช่องปาก เรื่องแก้วหน้าม้าแล้ววิตกกังวลมาก อยากจัดฟันค่ะ คิดเสมอว่าถ้าไม่มีฟันเกคงไม่วิตกมากอย่างนี้ มีทางจัดฟันได้หรือเปล่าคะ ที่ว่าต้องจัดอายุ 10-20 ปี สามารถไปรับการรักษาที่ไหนได้บ้าง ราคาประมาณเท่าไร

ตอบ
การบำบัดรักษาฟันยื่นและซ้อนเกในผู้ใหญ่นั้น มักจะต้องมีการถอนฟันแท้บางซี่ออกไป เพื่อปรับให้ขนาดของฟันทั้งหมดที่เหลืออยู่สัมพันธ์กับขนาดของกระดูกขากรรไกรที่รองรับตัวฟัน

ในบางรายซึ่งมีความผิดปกติของกระดูกขากรรไกรร่วมด้วย อาจจำเป็นต้องบำบัดรักษาด้วยวิธีการทางทันตกรรมจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด อย่างไรก็ตาม แผนการบำบัดรักษาดังกล่าวเป็นเพียงข้อมูลพื้นฐานเพื่อช่วยประกอบในการตัดสินใจของผู้ป่วยว่าประสงค์จะรับการบำบัดรักษาหรือไม่เพียงใด แผนการบำบัดรักษาที่แน่นอนจำเป็นต้องวินิจฉัยจากการตรวจพิเคราะห์ในช่องปากและภาพถ่ายรังสี

ค่าบำบัดรักษาทางทันตกรรมจัดฟันตามสถานพยาบาลของรัฐฯ แบ่งชำระเป็นรายปี ปีละ 6,000-8,000 บาท ระยะเวลาในการบำบัดรักษาประมาณ 1 ½ - 2 ปี