• ขนาดตัวอักษร  Normal size text | Increase text size by 10% | Increase text size by 20% | Increase text size by 30%

คำย่อฉลากยา

คำย่อฉลากยา

ช่วยอธิบายความหมายของคำจากฉลากยา เช่น Reg. MFd MFG. EXP L & C เป็นต้น ให้ทราบด้วย

ผู้ถาม กิ่งกาญจน์/สงขลา
ผู้ตอบ ภก.ยงศักดิ์ ตันติปิฎก

ถาม
ช่วยอธิบายความหมายต่างๆ ของฉลากยาที่เขียนไว้ข้างล่างนี้ และช่วยเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วย

- Reg. No.1A 722/30

- MFd 22/8/88

- Reg. No. 2A9630/28

- MFG. date 15.12.31

- Batch. No.Do388E

- EXP JUL 91

- L & C. No.880060

- L & C. No.F279

- L & C. No.8812201

- Exp. Date 15.12.34

- MFd AUG.88

ตอบ
คำย่อ MFG. date หรือ MFd ย่อมาจากคำว่า manufacturing date แปลว่าวันที่ผลิต เช่น

  • MFd 22/8/88 หมายถึง ยานี้ผลิตเมื่อวันที่ 22 เดือนสิงหาคม ค.ศ.1988 หรือ พ.ศ.2531
  • MFG. date 15.12.31 หมายถึง ยานี้ผลิตเมื่อวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2531
  • MFd AUG.88 หมายถึง ยานี้ผลิตเมื่อเดือนสิงหาคม ค.ศ.1988 หรือ พ.ศ.2531

EXP หรือ Exp. date ย่อมาจากคำว่า expiration date แปลว่า วันที่หมดอายุ เช่น

  • EXP JUL 91 หมายถึง ยานี้หมดอายุเดือนกรกฎาคม ค.ศ.1991 หรือพ.ศ.2534
  • Exp. date 15.12.34 หมายถึง ยานี้หมดอายุวันที่ 15 เดือนธันวาคม พ.ศ.2534

Reg. No. ย่อมาจากคำว่า registered number แปลว่า เลขที่ทะเบียนยา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A B C บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน โดย A คือ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ B คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ C คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)

ส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C ซึ่งมี 1 และ 2 มีความหมายดังนี้ 1 คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว) 2 คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)

เพราะฉะนั้น Reg. No.1A จึงบอกเราว่า ยานี้เป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ ซึ่งเป็นยาเดี่ยว ส่วน Reg. No. 2A บอกเราว่ายานี้เป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบันที่ผลิตขึ้นภายในประเทศและเป็นยาสูตรผสม

Batch. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต ถ้ายามี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน
L & C. No. ย่อมาจาก lot and control number หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.