การดูแลผู้สูงอายุ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
    Community-Oriented Primary Care (COPC)1เป็นกระบวนการขยายขอบเขตการดูแลสุขภาพบุคคลและครอบครัว ออกไปสู่ชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ โดยการนำหลักวิชาระบาดวิทยา วิชาประชากรศาสตร์ และหลักการประเมินผลโครงการมาประยุกต์ใช้ร่วมกับเวชปฏิบัติปฐมภูมิ. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งเป็นแพทย์ปฐมภูมิของชุมชนและเป็นจักรกลสำคัญของระบบบริการสุขภาพ ควรสามารถนำหลักการ COPC ...
  • วารสารคลินิก 237 กันยายน 2547
    ผลจากการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาของ ความชรา ตลอดจนปัจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ ทำให้ผู้ป่วยสูงอายุมีลักษณะต่างไปจากผู้ป่วยที่อายุน้อยกว่า ทั้งในด้านระบาดวิทยา ลักษณะอาการและอาการแสดงทางคลินิก การแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตลอดจนการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย. ยิ่งกว่านั้นผู้ป่วยสูงอายุยังจะมีพยาธิวิทยาของหลายระบบเกิดขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีการใช้ยามากที่สุด. ...