โรคจากอริยาบทที่ผิดสุขลักษณะ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 266 กุมภาพันธ์ 2550
    คอมพิวเตอร์ได้มีบทบาทต่อชีวิตประจำวันของทุกคน เช่น การเรียน ทำงาน การค้นคว้า การสื่อสาร และความบันเทิง. Computer vision syndrome (CVS) เป็นกลุ่มอาการของตาและสายตาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ อาการจะเพิ่มมากขึ้นเมื่อใช้เวลากับคอมพิวเตอร์นานมากขึ้น. อาการของ Computer vision syndromeจะมีอาการเมื่อยล้าตา ปวดตา เคืองตา ตาแห้ง น้ำตาไหล ตามัว เห็นภาพซ้อน ปวดคอ ...