คลิปสุขภาพ

 • 4 มกราคม 2559
  ทำความสุขอย่างไรให้มีสุขภาพดีตลอดปี วิทยากรโดย รศ.นพ. ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน...
 • 4 มกราคม 2559
  รศ. ดร. สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลคือหลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ...
 • 4 มกราคม 2559
  วิทยากรโดย อาจารย์อิทธิภัทร์ ภัทรเมฆานนท์วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ซอยงามดูพลี...
 • 4 มกราคม 2559
  พิชิตโรคร้าย โดยไม่ใช้ยาวิทยากรโดย นพ.บุญชัย อิศราพิสิษฐ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธรรมชาติบำบัดวันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง...
 • 4 มกราคม 2559
  ร่วมผ่อนคลายไปกับ "ลมหายใจ ดนตรี ชีวิต"สร้างความเบิกบานให้ชีวิต ลดความตึงเครียดในปัจจุบันวิทยากรโดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 13....
 • 4 มกราคม 2559
  ร่วมเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรมในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน  วิทยากรโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ประธานกรรมการมูลนิธิหมอชาวบ้านวันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16....
 • 8 พฤษภาคม 2558
  หลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกายและให้จิตใจมีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของการป้องกันการเกิดโรคหลายๆ ชนิด ...
 • 8 พฤษภาคม 2558
    วิทยากรโดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30 - 17.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง...
 • 23 พฤศจิกายน 2557
  หลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกายและให้จิตใจมีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของการป้องกันการเกิดโรคหลายๆ ชนิด ...
 • 25 ตุลาคม 2557
  วัยทองกินอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วมีสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย  วิทยากรโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการและนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “...