คลิปสุขภาพ

 • 3 มกราคม 2560
  โดย อาจารย์ธนิช  สุนทรธนกูล ผู้เชี่ยวชาญการจีบ ที่ได้รับเชิญจากทีวี วิทยุ มหาวิทยาลัยหลายแห่ง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 3 มกราคม 2560
  โดย น.พ. วิโรจน์ ตระการวิจิตร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญบูรณาการศาสตร์วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 ...
 • 10 ตุลาคม 2559
  โดย พญ.สิรินทร ฉันศิริกาญจน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรม วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโดย มูลนิธิหมอชาวบ้าน และ...
 • 1 ตุลาคม 2559
  โดย ดร.สุขพัชรา ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพัฒนาสมองเป็น 2 เท่าวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส...
 • 4 กันยายน 2559
  โดย โค้ชป้าชมพู่ และโค้ชป้าทับทิม ผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย Thailand's Got Talent ปี 2557 วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...
 • 17 กรกฎาคม 2559
  โดย รศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี-เตรียมชัยศรีอาจารย์ประจำภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น...
 • 19 มิถุนายน 2559
  โดยผู้เชี่ยวชาญบำบัด และการฟื้นฟูร่างกาย ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น...
 • 30 พฤษภาคม 2559
  โดยการนำของวิทยากรผู้ร่วมก่อตั้งทีม Banana Solution ที่กำลังดังในขณะนี้ทั้งกระแสออนไลน์และออฟไลน์ อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิภัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ...
 • 16 เมษายน 2559
  "ต้อนรับสงกรานต์ มาสร้างความสุขปีใหม่ไทยการสร้างความสมดุลร่างกายและจิตใจ ด้วยท่าบริหารพลังธาตุทั้ง 5” โดย อาจารย์โสภา ธมชาติพงศ์ และทีมงาน วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ...
 • 4 เมษายน 2559
  โดย อาจารย์ ธณิช สุนทรธนกิจ (กล้วยเอก) อาจารย์กอบชัย ปฐมโพธิพัทรสุข (กล้วยกอบ) วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201...