คลิปสุขภาพ

 • 8 พฤษภาคม 2558
    วิทยากรโดย รศ.นพ.จักรกฤษณ์ สุขยิ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2558 เวลา 14.30 - 17.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง...
 • 23 พฤศจิกายน 2557
  หลักการกำหนดจิต รับรู้ และการเคลื่อนไหว ด้วยลมหายใจ เข้าและออก ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนด้วยกลไกการทำงานของร่างกายและให้จิตใจมีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นที่มาของการป้องกันการเกิดโรคหลายๆ ชนิด ...
 • 25 ตุลาคม 2557
  วัยทองกินอย่างไร ใช้ชีวิตอย่างไร แล้วมีสุข สุขภาพแข็งแรง ปลอดจากโรคภัย  วิทยากรโดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการและนักเขียน เจ้าของหนังสือคุณภาพเรื่อง “...
 • 22 กันยายน 2557
  โดย นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตรผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลนครธนผลงาน เจ้าของหนังสือ “เครียดอย่างฉลาด” วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 น.ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2...
 • 24 สิงหาคม 2557
  "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ ตอนที่ 2" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน...
 • 25 กรกฎาคม 2557
  "สื่อสารภาษาคิดเพื่อชีวิตที่ฉลาดทางอารมณ์"  โดย อาจารย์อิทธิภัทร ภัทรเมฆานนท์ที่ปรึกษาและวิทยากรทางด้านการ Coaching แก่องค์กรชั้นนำรวมทั้งยังเป็นโค้ชกิตติมศักดิ์...
 • 24 มิถุนายน 2557
  "เคล็ดลับดีๆ ต่อสุขภาพ" โดย รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุกผู้เชี่ยวชาญทางด้านกระดูกและข้อและวิทยาศาสตร์การกีฬาและอดีตศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดลผลงาน กินต้านกระดูกพรุน,...
 • 6 มิถุนายน 2557
   "อ้วนอันตราย ลดด้วย 3 อ."อ้วนอันตราย ลดได้ง่ายๆ ด้วย 3 อ. แถมสวยหล่อ ดูอ่อนกว่าวัย ไม่เป็นโรค โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญโภชนาการ และนักเขียน ...
 • 6 มิถุนายน 2557
  โดย คุณครูดุษฎี พนมยงค์ ผู้สร้างสรรค์หลักสูตร ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิตวันเสาร์ที่ 25 มกราคม 2557จัดโดยโครงการจัดการความรู้สุขภาพผ่านสื่อและเทคโนโลยีออนไลน์...
 • 6 มิถุนายน 2557
  โดย อาจารย์สุขพัชรา  ซิ้มเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้าน Brain Activation ของเมืองไทยและเจ้าของผลงานหนังสือคุณภาพเรื่อง “กลยุทธ์กดปุ่มสมองไว” และ “บริหารสมอง ชะลอความเสื่อม”วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม...