การทำสมาธิ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 292 เมษายน 2552
    ความหมาย"สุดยอดแห่งชีวิต" ของคนๆ หนึ่งน่าจะหมายถึง สภาวะที่คนๆนั้นมีความสุขความสมหวังมากที่สุดในชีวิตของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นแล้ว หรือใฝ่ฝันว่าจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งในชีวิต.ความสุขความสมหวังของคนทั่วไปหรือปุถุชน (คนที่ยังมีกิเลสหนาหรือสามัญชน) ย่อมวนเวียนอยู่ในเรื่อง "กิน-กาม-เกียรติ-โก้" เช่นกรณีที่มีข่าวครึกโครมไปทั่วโลกในเดือนตุลาคม 2551 ว่าหนุ่มใหญ่ชาวเม็กซิกัน นายมานูเอล ...
  • วารสารคลินิก 273 กันยายน 2550
    การแพทย์ตะวันตกได้รับการยอมรับในวงกว้างทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ว่ามีพัฒนาการและความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จนเป็นความหวังว่าจะทำให้มนุษย์มีสุขภาพดี และนำไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งในระดับบุคคลและสังคม. ความก้าวหน้าด้านวิทยาการทำให้เกิดความเข้าใจกันว่า จะสามารถรักษาโรคให้หายขาดหรือทุเลาลงได้ และจะสามารถยืดชีวิตหรือชะลอการตายได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด. ...
  • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
    ความสุข เป็นเรื่องที่คิดกันมานาน จึงมีแนวความคิดที่หลากหลาย บ้างเห็นว่าสุขภาพกับความสุขเป็นเรื่องเดียวกัน ไม่ว่าจะอย่างไร ความสุขนับเป็นสิ่งสุดยอดปรารถนาของคนทุกคน.ในทางพุทธ ผู้รู้อย่างพระอาจารย์ครรชิต คุณวโร อธิบายว่า มีการจำแนกความสุขเป็น 6 ระดับจากหยาบไปหาละเอียด ได้แก่ ...