โรคจากสัตว์ เช่น ฉี่หนู (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

 • วารสารคลินิก 297 กันยายน 2552
  กาฬโรคเป็นโรคที่รู้จักกันมาแต่โบราณกว่า 2000 ปี มีการบันทึกไว้ว่ามีการระบาด ครั้งใหญ่ในโลกหลายครั้ง การระบาดใหญ่ที่มีผู้คนเสียชีวิตจำนวนมากเกิดขึ้นในยุโรปในปี พ.ศ. 1890-1894 โดยมีการเรียกว่า Black Death ทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 17-28 ล้านคน คิดเป็นประมาณหนึ่งในสี่ของประชากรในยุโรปที่เสียชีวิต หลังจากนั้นก็มีการระบาดในประเทศจีนและฮ่องกงในช่วงปี พ.ศ. 2403-2433 ในปี พ.ศ. 2437 Alexandre ...
 • วารสารคลินิก 280 เมษายน 2551
  การบาดเจ็บจากการถูกสัตว์หรือมนุษย์กัดเป็นปัญหาที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉิน. ในประเทศสหรัฐอเมริกา พบการเข้าใช้บริการในห้องฉุกเฉินเนื่องจากถูกสัตว์กัดประมาณร้อยละ 1 ต่อปี1-4 ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลรามาธิบดีพบประมาณเดือนละ 60 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 1 เช่นกัน. สถิติการถูกกัดที่แท้จริงย่อมมากกว่านี้ เนื่องจากหลายครั้งที่ถูกกัดแล้วผู้ ถูกกัดไม่ได้มาพบแพทย์. ...
 • วารสารคลินิก 255 มีนาคม 2549
  แพทย์ไทยเร่งศึกษาโปรตีนที่ถูกสร้างจากไวรัสไข้เลือดออก พบความเกี่ยวข้องกันระหว่างปริมาณของโปรตีนชนิดนี้กับความรุนแรงของโรคและผลพลอยได้ ยังนำไปสู่การพัฒนาชุดตรวจวัดโปรตีนชนิดนี้เพื่อค้นหาเชื้อไข้เลือดออกภายในเลือดได้อีกด้วย.โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย ดังที่จะเห็นได้ว่ามีผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโรคไข้เลือดออกอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยทุกปี ...
 • วารสารคลินิก 254 กุมภาพันธ์ 2549
  การระบาดของโรคไข้เลือดออกจะถูกกลบด้วยซาร์สหรือไข้หวัดนก แต่การระบาดของโรคนั้นยังคงความรุนแรง.  สำนักระบาดวิทยารายงานผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออกช่วง 2 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2548 กว่า  2,700 ราย เสียชีวิต 2 ราย ซึ่งมากกว่าจำนวนผู้ป่วยในช่วงเวลาเดียวกันของปี พ.ศ.  2547 1,190 ราย หรือเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 75.4. ปัญหาสำคัญของการควบคุมโรคไข้เลือดออกคือการวินิจฉัยโรค ...