ไขมันในเลือดสูง/ผิดปกติ (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 265 มกราคม 2550
    หลังจากที่มีการรักษาด้วยยาต้านไวรัส (highly active antiretroviral therapy, HAART) กันอย่างกว้างขวาง ทำให้อัตราการเสียชีวิตของผู้ติดเชื้อเอชไอวีลดลงอย่างมาก ผู้ป่วยมีชีวิตยืนยาวขึ้น ส่งผลให้พบผลข้างเคียงของการรักษาในระยะยาวบ่อยขึ้น โดยเฉพาะความผิดปกติทางเมตาบอลิก เช่น โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอร์ไรด์ที่สูงขึ้น ซึ่งสัมพันธ์กับโรคหัวใจและหลอดเลือดเช่นเดียวกับประชากรทั่วไป. ...
  • วารสารคลินิก 238 ตุลาคม 2547
    (Rauchhaus M, et al. The relationship between cholesterol and survival in patients with chronic heart failure. J Am Coll Cardiol 2003;42:1933-40.)โคเลสเตอรอลเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจขาดเลือด ซึ่งโรคหัวใจขาดเลือดมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจวายได้. การศึกษาพบว่าการให้ statin ในผู้ป่วยหัวใจขาดเลือดทำให้ความเสี่ยงต่อภาวะหัวใจวายลดลงด้วย. แต่ในทางทฤษฎี การให้ยา statin ...