อัมพฤกษ์ อัมพาต (สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ)

  • วารสารคลินิก 276 ธันวาคม 2550
    ระยะนี้ผมมีโอกาสทบทวนเอกสารเกี่ยวกับโครงการสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะ อย่างยิ่ง โรงพยาบาลหลายแห่งที่พัฒนางานสร้างเสริมสุขภาพ โดยหันมาใช้กระบวนทัศน์ "การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์".กรณีตัวอย่าง 2 เรื่อง ได้แก่ "เรื่องเด่นที่โรงพยาบาลละงู" และ "คืนคุณค่าความเป็นมนุษย์แก่รำเพย" ที่นำมาเสนอไว้ในที่นี้ ...